Algemene voorwaarden PDF Drucken E-Mail

Belangrijke mededeling: Server Verwandt.nl sluit op 31 Januari 2011! Lees meer in ons blog.

------------------------------------------------------------------------------------

Dit document is in het Nederlands vertaald puur ter informatie; aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. In alle gevallen van onregelmatigheden is de Duitse versie van dit document (Allgemeine Geschäftsbedingungen) de enige wettelijk bindende versie en de versie die de relatie tot verwant.nl bepaalt.

§ 1 - Onderwerp van de Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van OSN Online Social Networking GmbH (voortaan ‘verwant.nl’ of ‘aanbieder’ genoemd). Ze hebben betrekking op alle inhoud, functies en andere diensten (voortaan ‘toepassingen’ genoemd), die verwant.nl op internet onder verschillende domeinen ter beschikking stelt (dit zijn bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verwandt.de en alle landen- en subdomeinen zoals itsourtree.com, meusparentes.com.pt, miparentela.com, moikrewni.pl, parentistretti.it). Onderwerp van de Algemene Voorwaarden is de regeling van de wettelijke relaties tussen verwant.nl en elke natuurlijke persoon en rechtspersoon, die gebruik maakt van het gratis aanbod van verwant.nl. Geregistreerde gebruikers (voortaan ‘leden’ of ‘gebruikers’ genoemd) hebben deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd op het moment van registratie en kunnen gratis gebruik maken van alle diensten aangeboden aan de gebruikers van verwant.nl.

 1. Naast deze Algemene Voorwaarden is de wettelijke relatie tussen verwant.nl en zijn leden bepaald door het Privacy beleid. De Algemene Voorwaarden en het Privacy beleid zijn ook dan van toepassing, als de website van verwant.nl of delen daarvan gebruikt worden via andere websites.

§ 2 - Diensten van verwant.nl

 1. Verwant.nl bedrijft een interactief netwerk dat gebruikers de mogelijkheid biedt met elkaar te communiceren, om andere personen uit te nodigen in het netwerk, om andere gebruikers van het netwerk te zoeken, om informatie over zichzelf en anderen openbaar te maken als ook gebruik te maken van andere toepassingen.
 2. Op verwant.nl kunnen leden gebruik maken van volgende diensten: Leden hebben de mogelijkheid een familiestamboom aan te maken en te onderhouden. Het lid kan zelf familieleden toevoegen of uitnodigen. Na de registratie kunnen uitgenodigde familieleden deelnemen aan de vervollediging van de boom en andere verwanten toevoegen of uitnodigen. Verder is het mogelijk informatie of documenten over zichzelf zowel als over anderen aan de boom toe te voegen en om commentaar te plaatsen.
 3. Verder biedt verwant.nl leden verschillende functies om te kunnen communiceren met andere leden. Hiervoor heeft het lid binnen zijn profiel een postvak tot zijn beschikking. Verwant.nl behoudt zich het recht voor de bewaartijd van de berichten te beperken.
 4. Het lid kan via het rechtsmanagement bepalen voor wie de leden die aan de boom zijn toegevoegd en de informatie over hen zichtbaar zijn. Als een uitgenodigd familielid zich registreert bij verwant.nl, kan hij/zij bepalen of de informatie over hem/haar alleen door hem/haarzelf bewerkt kan worden of ook door andere leden.
 5. Op verwant.nl kan het lid inhoud opslaan, ontvangen, overbrengen en verspreiden. Voor dit doeleinde is opslagruimte beschikbaar voor de gebruiker op de verwant.nl servers. De geuploade inhoud van het lid zal zo lang opgeslagen worden als dat het lidmaatschap duurt. Verwant.nl behoudt zich het recht voor de tijdsduur en de grootte van de opgeslagen gegevens in de toekomst te beperken, na een voorafgaande notifictatie aan de gebruiker.
 6. Alle diensten aangeboden door verwant.nl zijn exclusief voor private en niet voor commerciele doeleinden te gebruiken. Door middel van de registratie verzekert de gebruiker dat de diensten alleen voor privé doeleinden worden gebruikt.
 7. Verwant.nl behoudt zich het recht voor, toekomstige uitbreidingen uitsluitend tegen betaling aan te bieden. Verwant.nl zal de gebruikers in dit geval vooraf over de prijs en voorwaarden informeren. Betaalde diensten kunnen na het afsluiten van een aanvullend contract gebruikt worden.
 8. Verwant.nl behoudt zich het recht voor, passende reclame te tonen.

§ 3 - Sluiten van Contract

 1. De diensten van verwant.nl zijn beschikbaar voor alle gebruikers van internet, die zich vooraf als lid geregistreerd hebben.
 2. Met het vervolledigen van de registratie komt een contractuele relatie tussen verwant.nl en het lid tot stand, welke conform de Algemene Voorwaarden is.
 3. Door middel van de registratie verklaart elk lid dat zijn persoonlijke gegevens actueel, volledig en waar zijn.
 4. Alleen personen die volledig bekwaam zijn rechtsverhandelingen te verrichten of personen met toestemming van een wettelijke voogd mogen zich registreren bij verwant.nl. De minimumleeftijd voor registratie is 14 jaar.
 5. In het geval van overtreding door het lid van één of meer van de regels genoemd in §3 is verwant.nl gerechtigd te handelen volgens §7 van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Omdat de identificatie van personen op het internet zeer beperkt mogelijk is kan de aanbieder niet uitsluiten dat er bij de registratie valse gegevens gebruikt worden. De aanbieder staat daarom niet garant voor de identiteit van de leden.
 7. Verwant.nl zal in de toekomst advertenties tonen en onder andere diensten en toepassingen van derden aanbevelen (voornamelijk door middel van hyperlinks). Zo een inhoud zal door middel van een aanwijzing (vb. “Advertentie”) kenbaar gemaakt worden. Als er ten gevolge van de advertentie een nieuw contract ontstaat, is dit uitsluitend een contract tussen de derde partij en de gebruiker.

§ 4 - Lidmaatschap

 1. Met het sluiten van het contract door middel van de registratie, krijgt elk lid een profiel en een door de persoon zelf te bepalen wachtwoord.
 2. Als bezitter van een profiel krijgt het lid toegang tot alle gratis diensten van verwant.nl. Voor betaalde diensten is een aanvullend contract nodig.
 3. Voor de toegang tot de diensten van verwant.nl is er internettoegang noodzakelijk. De hierdoor ontstane kosten en toeslagen zijn voor rekening van het lid.
 4. Om de leden en elke andere gebruiker te beschermen, behoudt verwant.nl zich het recht voor elke ongepaste inhoud genoemd in §5, of een inhoud die op wat voor grond dan ook gevaarlijk kan zijn voor het systeem zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

§ 5 - Plichten van leden

 1. Elk lid is verantwoordelijk voor zijn profiel en voor de van hemzelf of van zijn profiel uitgaande informatie, commentaren, forumbijdragen, foto’s, video’s, gegevens en andere inhoud (voortaan: ‘inhoud’).
 2. Het gebruik van een profiel door andere personen dan het lid zelf is niet toegestaan. Het lid is in het bijzonder verplicht, de toegangsgegevens geheim te houden en maatregelen te treffen om derden ervan te weerhouden de gegevens te kunnen bespioneren. Het verlies of het bespioneren van de toegangsgegevens of vergelijkbare vergrijpen moeten onmiddellijk door het lid aan verwant.nl gemeld worden.
 3. Het lid is verplicht zich bij het plaatsen van inhoud en bij de overige bijdragen op welke manier dan ook en bij alle van zijn profiel uitgaande inhoud, te houden aan de steeds van toepassing zijnde wetten van de bevoegde jurisdictie. Het lid verplicht zich tevens, zich te onhouden van elke mogelijke manier van misbruik van het systeem en de daarin geboden diensten.
 4. Elk lid verplicht zich in het bijzonder om
  • ware en volledige informatie over zichzelf en de familieleden toe te voegen en deze actueel te houden;
  • geen inhoud te publiceren die anderen tot criminele of immorele acties kan aanzetten;
  • verwant.nl en de aangeboden diensten niet te gebruiken om andere personen lastig te vallen, te bedreigen of hun waarde, eer of seksuele zelfbeschikking op welke manier dan ook te kwetsen of aan te tasten;
  • geen smaad of smaadschrift te plegen, en geen laster, beledigingen, leugens of foutieve informatie te verspreiden;
  • de interne systemen van de fora en communicatie van verwant.nl niet te gebruiken om ongewenste berichten, kettingbrieven en dergelijke te versturen;
  • zich niet voor te doen als een andere persoon en anderen niet te misleiden over zijn of haar ware identiteit;
  • geen handelingen in strijd met de eerlijke concurrentie uit te voeren of deze te steunen, inclusief progressieve werving (zoals sneeuwbal- of pyramidesystemen of vergelijkbare acties);
  • zich te onthouden van handelingen zoals het versturen van e-mails met virussen of het uploaden van gegevens die virussen bevatten of andere schadelijke programma’s (spyware, malware, Trojaanse paarden, etc.), en zich tevens te onthouden van alle handelingen die het gegevensnetwerk of het gegevenscentrum van verwant.nl of zijn gebruikers op wat voor manier dan ook kunnen schaden;
  • geen inhoud met commerciële belangen te plaatsen, geen radicale politieke of discriminerende standpunten te verspreiden, hiervoor reclame te maken of te verwijzen naar dergelijke inhoud;
  • inhoud die door de auteurwet beschermd is niet zonder toestemming van de gerechtigde eigenaar te verspreiden;
  • geen enkele inhoud die op verwant.nl staat op geen enkele andere website te publiceren, op de markt brengen of te verspreiden, zonder uitdrukkelijke toestemming van verwant.nl;
  • geen links plaatsen naar websites of teksten die de geldende wetten en regels overtreden, met een inhoud schadelijk voor kinderen en jongeren of die op een andere manier onaanvaardbaar zijn;
  • zijn profiel niet door te geven aan andere leden of toegang te verschaffen aan derden.
 5. Gebruikers kunnen foto’s en andere documenten uploaden (voortaan ‘gegevens’). De gebruiker verplicht zich
  • voor het uploaden zich ervan te verzekeren dat hij over de gebruikersrechten beschikt en dat het publiceren van de gegevens niet in strijd is met de wet of de rechten van derden schaadt;
  • zich ervan te verzekeren dat de gegevens geen gewelddadige en/of seksuele, racistische inhoud bevatten of op elke andere mogelijke manier inhoudelijk in strijd zijn met de wet;
  • voor het uploaden van beeldmateriaal dat één of meerdere personen naast de gebruiker toont, zich ervan te verzekeren dat de derde perso(o)n(en) toestemmen met de publicatie.

§ 6 - Sancties in geval van oovertreding door gebruiker

 1. Op het moment dat er concrete aanwijzingen zijn dat een lid een wet overtreedt, de rechten van derden schaadt of deze Algemene Voorwaarden overtreedt, of dat een volgende actie gerechtvaardigd is om andere leden, gebruikers of de aanbieder te beschermen, kan verwant.nl één of meerdere maatregelen uit onderstaande niet-gelimiteerde lijst treffen. Verwant.nl kan:
  • inhoud geupload naar verwant.nl verwijderen;
  • leden waarschuwen;
  • het gebruik van het systeem beperken;
  • het lid tijdelijk blokkeren;
  • het lid onherroepelijk blokkeren.
 2. De keuze van de maatregelen wordt gemaakt rekening houdend met de schuld van de gebruiker (indien noodzakelijk na hoorzitting). Het blokkeren van een lid houdt het afsluiten van alle onder zijn naam gemaakte of hem toebehorende profielen in. In het geval van de beëindiging van het gebruikersrecht door een onherroepelijke blokkering kan er geen aanspraak gemaakt worden op het herstel van zijn profiel en de daarmee samenhangende gegevens, en kan er ook geen nieuw profiel aangemaakt worden. Voor het overige geldt §8 Nr. 3.
 3. Verwant.nl behoudt zich het recht voor profielen of gegevens van leden te verwijderen, indien de betreffende profielen langer dan 12 maanden opeenvolgend niet meer gebruikt worden. Als gebruik wordt het inloggen door een lid beschouwd.
 4. Verwant.nl behoudt zich expliciet het recht voor om het aanbod en de daarmee samenhangende diensten te veranderen, uit te breiden, te beperken of helemaal stop te zetten. Hieruit voortvloeiend veranderen ook de rechten van de gebruiker automatisch. §2 Nr. 6 blijft onveranderd.
 5. Het systeem kan tijdelijk buiten bedrijf zijn als gevolg van onderhoud of versie updates, zonder dat de gebruiker hierdoor vorderingen kan stellen bij verwant.nl.

§ 7 - Beëindiging

 1. Het lid kan de gebruikersovereenkomst te allen tijde beëindigen zonder opgave van redenen. Hiervoor volstaat het om de “Verwijder account” knop in het profiel aan te klikken. Als alternatief kan het lid zijn afmelding per e-mail sturen naar Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. of per post naar OSN GmbH, onder vermelding van het e-mail adres dat als laatste gebruikt werd bij verwant.nl.
 2. Verwant.nl behoudt zich het recht voor de gebruikersovereenkomst op elk moment te beëindigen met een opzegtermijn van twee weken tot het einde van de maand. Het recht om een account te blokkeren of andere maatregelen te treffen blijft hierdoor onaangetast.
 3. Met de beëindiging of onherroepelijke blokkering van een gebruiker wordt het profiel en alle daarbij behorende persoonlijke gegevens verwijderd. Forumbijdragen en andere gegevens die de gebruikers toegevoegd heeft aan verwant.nl verliezen hun betrekking tot het lid, maar blijven deel van het aanbod van het verwant.nl systeem.

§ 8 - Contractovername door of het erbij betrekken van een derde partij

 1. Verwant.nl heeft het recht zijn diensten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij. De Gegevensbescherming blijft hierdoor onaangetast.
 2. Verwant.nl heeft het recht zijn rechten en plichten van de gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij (met een bekendmakingstermijn van vier weken). In dit geval heeft het lid het recht zijn account te verwijderen volgens § 8 Nr. 1.

§ 9 - Melden van overtredingen

Omdat overtredingen het snelst worden opgemerkt door gebruikers, is verwant.nl afhankelijk van de oplettendheid en mededelingsbereidheid van gebruikers. Gebruikers of anders betrokkenen wordt gevraagd overtredingen, in het bijzonder van de Algemene Voorwaarden als ook van patenten, auteursrechten, handelsmerken of persoonlijke rechten van alle soort, aan Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. te melden. We wijzen de gebruiker erop, dat het voor rechtsvervolging noodzakelijk is dat de informatie compleet en correct is. Na controle van de feiten zal verwant.nl proberen het illegale of ongepaste materiaal te verwijderen.

§ 10 - Informatie over gegevensbescherming

 1. Bij verwant.nl kan elke gebruiker in zijn profiel zelf bepalen, welke informatie die door hem of haar toegevoegd is, zichtbaar is voor andere gebruikers. De instellingen kunnen op elk moment gewijzigd worden.
 2. Alle wetten en regels met betrekking tot de privacy zullen door verwant.nl gevolgd worden. Alle persoonlijke gegevens die via het systeem van verwant.nl ter beschikking staan worden behandeld volgens onze Gegevensbescherming. Daarbij worden bij het invoeren en verder verwerken van gegevens, de bepalingen van de Duitse “Teledienstdatenschutzgesetz” (TDDSG), de “Bundesdatenschutzgesetz” (BDSG) en de bepalingen van de gegevensbescherming van de “Telekommunikationsgesetz” (§§ 85 ff. TKG) als ook alle wettelijke bepalingen van de EU gerespecteerd.
 3. De Gegevensbescherming (http://www.verwant.nl/blog/privacy-statement-nl/nl/) heeft betrekking op alle diensten verleend door verwant.nl. Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden, verklaart de gebruiker kennis genomen te hebben van de Gegevensbescherming.
 4. Het is voor gebruikers verboden contactinformatie van andere gebruikers bekomen via verwant.nl zonder diens toestemming te gebruiken voor reclamedoeleinden of om deze gegevens door te geven aan derden.

§ 11 - Auteursrecht en rechten van industriële eigendom

 1. Door het uploaden van gegevens, verzekert de gebruiker dat hij alle rechten bezit om de gegevens en de profielen die hij uploadt te publiceren en te gebruiken. De gebruiker verleent verwant.nl de voor de reguliere wereldwijde onderneming van verwant.nl noodzakelijke rechten voor de publicatie van de gegevens die de gebruiker in het systeem van verwant.nl ter beschikking stelt of bewerkt. Verder verklaart de gebruiker hiermee dat al zijn gegevens gratis beschikbaar zijn voor gebruik op verwant.nl zonder enige restricties in tijd of plaats.
 2. De rechten genoemd in §11.1 verlopen met het verwijderen van de gegevens uit het aanbod van verwant.nl.
 3. De inhoud van verwant.nl is ook onderworpen aan commerciële rechten en auteursrechten. Beschermd zijn in het bijzonder:
  • Inhoud, die geupload, bewerkt of verwijderd is op verwant.nl,
  • Gegevensbestanden, illustraties, logo’s, symbolen en afbeeldingen,
  • De layout van de website
  • De Algemene Voorwaarden en de Gegevensbescherming en
  • De software die ten grondslag ligt aan verwant.nl.

De gebruikers en leden van verwant.nl zijn verplicht de auteursrechten en overige beschermende rechten te respecteren. We attenderen erop dat het kopiëren, verwerken, bewerken of ander elk ander gebruik alleen toegestaan is na schriftelijke toestemming.

§ 12 - Aansprakelijkheid

 1. De door verwant.nl aangeboden diensten dienen alleen voor amusementsdoeleinden en dienen niet gebruikt te worden om een professionele raadpleging of informatieverstrekking op enige wijze te vormen of te vervangen. Verwant.nl is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gegevens die door gebruikers ingevoerd zijn of voor de indruk verkregen door het geheel aan gegevens ingevoerd door gebruikers. Elke manier van toepassing of gebruik van de geuploade inhoud geschiedt geheel op eigen risico.
 2. Een deel van het aanbod van verwant.nl bestaat uit links naar websites van derden, van welke de inhoud volledig buiten onze invloed staat. Hierdoor staan wij niet in voor en zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De aanbieder van de inhoud moet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de pagina’s waarnaar verwezen of doorgestuurd wordt op verwant.nl. De sites waarnaar wij doorsturen zijn gecontroleerd op mogelijke overtredingen van de wet toen de pagina gemaakt werd. Op het moment van aanmaken van de links zijn er geen overtredingen waargenomen. Een permanente controle van de inhoud van alle pagina’s waarnaar doorgestuurd wordt is niet redelijk zonder enige concrete aanwijzing van overtreding. Als we bewust worden van enige overtreding wordt de link onmiddellijk verwijderd.
 3. Verwant.nl treedt niet op als vertegenwoordiger, assistent of tussenpersoon bij contracten die gebruikers en leden met een derde partij afsluiten als resultaat van een link op verwant.nl.
 4. Verwant.nl stelt zich niet aansprakelijk voor overtredingen, verlies van gegevens of andere schade van leden of derde partijen voortkomend uit het gedrag van de leden of derden. De gebruikers en leden dragen de volledige verantwoordelijkheid voor hun profielen en de inhoud die door hen is geupload, verstuurd of aangepast. Verwant.nl stelt zich ook niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade of overtredingen voortvloeiend uit een nalatende of onzorgvuldige omgang met de toegangsgegevens van het profiel.
 5. Verwant.nl is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies, problemen met inloggen en schade ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van de profielen door leden.
 6. Verwant.nl is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door systeemfalen of het uitvallen van het systeem, die op overmacht, invloeden van buitenaf (hacker-aanvallen, systeemuitval door spam-aanvallen) of een uitval respectievelijk storing van gateways, netwerken, providers of host-servers terug te voeren zijn en die door medewerkers of assistenten van verwant.nl niet te herstellen zijn.
 7. Ondanks omvangrijke inspanningen het eigen systeem vrij te houden van virussen, wormen en andere schadeveroorzakers kan verwant.nl niet garanderen dat het systeem vrij is van virussen en fouten.
 8. Verwant.nl is verantwoordelijk voor eisen veroorzaakt door opzettelijk of volkomen nalatig gedrag van bij verwant.nl actieve organen, medewerkers en assistenten van verwant.nl. In geval van lichte nalatigheid is verwant.nl alleen verantwoordelijk voor schade aan leven, lichaam of gezondheid of als ook bij ernstige contractbreuk van verwant.nl. In dit geval beperkt zich de verantwoordelijkheid van verwant.nl tot de hoogte van de bij de afsluiting van het contract duidelijk te voorziene schade. Verwant.nl behoudt zich het recht voor een pleidooi te houden voor bijdragende nalatenschap van de leden.
 9. Schadevergoedingseisen verjaren na het verloop van 12 maanden na het ontstaan. Hiervan zijn eisen gebaseerd op moedwillige en/of verboden handelingen alsook handelingen met betrekking tot de “Produkthaftungsgesetz”.
 10. De begrenzingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor de bedrijven verbonden met verwant.nl en voor de persoonlijke aansprakelijkheid van actieve organen, werknemers en assistenten van verwant.nl.

§ 13 - Ontheffing van aansprakelijkheid

 1. De leden en gebruikers ontheffen verwant.nl van elke vorm van aansprakelijkheid, of van elke eis of kosten voortvloeiend uit overtredingen van de wet of uit acties die volgens deze Algemene Voorwaarden als illegaal gelden. De gebruikers ontheffen verwant.nl speciaal van elke vorm van aansprakelijkheid en kosten die het resultaat zijn van schade door belediging, roddels, laster, overtreding van persoonlijke rechten, schade door uitval van diensten voor andere gebruikers, schade als resultaat van immateriële overtredingen van rechten (zoals merken, auteursrechten) en andere rechten.
 2. De ontheffing van de aansprakelijkheid geldt ook voor de kosten gemaakt noodzakelijk voor de verdediging tegen zulke eisen (kosten van advocaat).
 3. Verwant.nl behoudt zich het recht voor zich wettelijk te verdedigen tegen claims zoals boven genoemd. Gebruikers en leden van verwant.nl zijn verplicht alle tot hun beschikking staande informatie die relevant is voor de verdediging aan verwant.nl door te geven.

§ 14 - Verandering van de Algemene Voorwaarden

 1. Verwant.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle richtlijnen, disclaimer en richtlijnen voor de rechtsrelaties zonder opgave van redenen te veranderen of uit te breiden. In het geval van belangrijke veranderingen of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zullen de leden per omgaande over de nieuwe veranderde passages van de Algemene Voorwaarden worden geinformeerd via een e-mail bericht of via een aanwijzing op de website bij de eerstvolgende keer dat wordt ingelogd op de site. Indien het lid binnen twee weken na ontvangst van de veranderde Algemene Voorwaarden geen bezwaar aantekent tegen de veranderde Algemene Voorwaarden, gelden deze als aangenomen. Over de betekenis van de termijn van twee weken worden leden op de hoogte gesteld via e-mail of op het moment van inloggen.
 2. Als de gebruiker het niet eens is met de nieuwe Algemene Voorwaarden kan de aanbieder de contractuele relatie beëindigen en alle onder het profiel van de gebruiker opgeslagen gegevens met onmiddellijke ingang verwijderen, zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De gebruiker wordt in de e-mail of de notificatie met betrekking tot de veranderde Algemene Voorwaarden apart op deze mogelijkheid gewezen.

§ 15 - Overige bepalingen

 1. Overeenkomsten die afwijken van deze Algemene Voorwaarden moeten op schrift staan om rechtsgeldig te zijn.
 2. Elke gebruiker ontheft verwant.nl en zijn medewerkers van iedere aansprakelijkheid en alle verantwoordelijkheid en kosten, die andere gebruikers of derden maken wegens gedrag dat in het kader van het systeem van verwant.nl schadelijk is voor het recht of dat leidt tot misbruik door de gebruiker tegenover verwant.nl.
 3. Severability clausule: de nietigheid van afzonderlijke regels van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de overige regels. In de plaats van de ongeldige regel komt er een nieuwe regeling door middel van een aanvullende toelichting van het contract, die het dichtst bij het duidelijke economische doel van verwant.nl staat. Mogelijk bestaande mazen in de regelgeving moeten overeenkomstig behandeld worden.
 4. Voor de bestaande legale relatie en alle relaties die daaruit voortvloeien geldt uitsluitend het recht van de Bundesrepublik Deutschland met uitzondering van de UN-kooprecht.
 5. Indien gerechtelijk geaccepteerd is het rechtsgebied en de plaats van de rechtspraak Hamburg, Duitsland.

§ 16 - Wettelijke vertegenwoordiging

Verwant.nl wordt uitgevoerd door OSN Online Social Networking GmbH, gevestigd te Mittelweg 162, D-20148 Hamburg en is vertegenwoordigd door de directeuren Mr. Dipl.-Kfm. Daniel Grözinger en Mr. Dipl.-Kfm. Sven Schmidt.

Gebruiksvoorwaarden - Versie: 2/2008
Datum: 21.01.2008